Cetak

Pengurusan

 

BAHAGIAN PENGURUSAN

1. Pengenalan

Bahagian Pengurusan, Pejabat Kesihatan Daerah Klang secara amnya terbahagi kepada enam (6) unit yang menyokong aktiviti-aktiviti pengurusan iaitu:

 • Unit Sumber Manusia
 • Unit Kewangan
 • Unit Pembangunan
 • Unit Hasil
 • Unit Perolehan
 • Unit Pengurusan Aset dan Stor

2. Fungsi

Unit Sumber Manusia

Unit Sumber Manusia bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

Melaksanakan semua aktiviti memproses, menyemak dan merekod dalam urusan perkhidmatan bagi kakitangan di PKD Klang seperti berikut:

●          Menyedia, menyemak dan merekod Laporan Perubahan (KEW.8) bagi pegawai-pegawai di PKD Klang

●          Memproses serta mengesahkan dokumen bagi tujuan pengesahan lantikan, pengesahan jawatan, pemberian taraf berpencen melalui Sistem E-Pengesahan, Tapisan Keutuhan bagi tujuan naik pangkat

●          Mengurusakan penempatan dalaman dan pertukaran dari PKD Klang

●          Memproses urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat

●          Memproses urusan penanggungan kerja

●          Pengurusan HRMIS:-

            ●          SKT dan LNPT

            ●          Pengurusan Cuti

            ●          Pengisytiharan Harta (Urusetia)

            ●          Pengurusan Pencen

●          Pengurusan Cuti -: Cuti Tanpa Gaji, Cuti Separuh Gaji, Cuti Belajar, Cuti Tanpa Gaji

                                           Mengikut Pasangan, Cuti Sakit Lanjutan, Cuti Barah, Tibi dan Kusta,

                                           Cuti Tanpa Rekod

●          Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia

●          Urusetia Lembaga Tatatertib

●          Menguruskan pengambilan dan pembayaran gaji pekerja sambilan harian

●          Menyediakan Laporan Perjawatan

●          Memproses permohonan lawatan ke luar negara

Unit Kewangan

Unit Kewangan bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi berikut:-

 • Merancang dan mengawal semua urusan kewangan jabatan di peringkat daerah
 • Mengurus peruntukan belanja mengurus di peringkat daerah
 • Mengurus baucar-baucar bayaran, sewaan, bil, dan lain-lain dalam tempoh 14 hari tuntutan /bil lengkap diterima
 • Mengurus bayaran gaji dan KWSP
 • Menguruskan tuntutan elaun lebih masa, tuntutan perjalanan dan elaun-elaun yang lain dan mengunci masuk ke dalam sistem espkb dalam tempoh 14 hari selepas tuntutan lengkap diterima.
 • Menguruskan permohonan pinjaman perumahan, pinjaman komputer dan pinjaman kenderaan yang disediakan oleh kerajaan
 • Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun di peringkat jabatan
 • Memastikan pengurusan kewangan dipatuhi diperingkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Akta Acara Kewangan  dan lain-lain

Unit Pembangunan

Menyedia, menilai, menyemak dan memajukan senarai permohonan projek-projek pembangunan :

 •  Infrastruktur RMK (5 tahun) ke JKNS
 • permohonan peruntukan bagi projek-projek infrastruktur BP00600 (naiktaraf, ubahsuai dan pembaikan kecil) ke JKNS
 • Permohonan peruntukan bagi projek-projek infrastruktur BP00900 (naiktaraf, ubahsuai dan pembaikan kecil kuarters) ke JKNS

Menghadiri Mesyuarat :-

 • Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan yang dipengerusikan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Selangor
 • Mesyuarat Tindakan Pembangunan yang dipengerusikan oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pengurusan)
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Tanah dipengerusikan oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pengurusan).
 • Mesyuarat Penyelaras Jabatan dipengerusikan oleh Pengarah Kesihatan Negeri.
 • Mesyuarat pre-VCM bagi 5 klinik di bawah PSK& VCM peringkat Daerah Klang setiap bulan.

Menghadiri lawatan dan mesyuarat yang dianjurkan bagi tujuanpemantauan :-

 • projek-projek RMKbagi setiap projek RMK-11 Kementerian Kesihatan di Daerah Klang.
 • Projek-projek di bawah peruntukan BP00600, BP00700 dan BP00900.
 • Mesyuarat Problem Solving Committee (PSC) diadakan bagi menyelesaikan isu-isu dan masalah berkaitan projek pembangunan (jika perlu).

Pengurusan Projek Pembangunan dan Pengemaskian senarai tanah :-

 •  Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Outcome iaitu penilaian terhadap impak pembangunan sesebuah klinik / kuarters terhadap kawasan dan penduduk sekitar (selepas 5 tahun siap pembinaan)
 •  Mengemaskini senarai tanah PTP dan isu pencerobohan dibawah seliaan KKM/JKNS di daerah.
 •  Menguruskan permohonan tanah-tanah fasiliti kesihatan yang masih belum mempunyai hakmilik

Pemantauan dan pelaksanaan prestasi kewangan dan fizikal bagi :

 • kerja-kerja pembaikan dan naiktaraf untuk klinik-klinik kesihatan, klinik desa dan Klinik 1 Malaysia di Pejabat Kesihatan Daerah.
 •  Klinik-klinik dibawah Perkhidmatan Sokongan Klinik (PSK)

Unit Hasil

Unit Hasil bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

 • Memungut dan menyelia kutipan hasil dari klinik kesihatan, klinik desa dan klinik 1Malaysia di Daerah Klang
 • Memproses bayaran bagi kompaun rokok/aedes dari orang perseorangan dan syarikat
 • Memproses permohonan sijil kesihatan eksport dan sijil penjualan bebas
 • Menyediakan penyata pemungut untuk hantar kutipan ke bank
 • Menyediakan laporan bulanan hasil untuk hantar ke JKNS dan KKM
 • Menyediakan penyata penyesuaian hasil, penyata penyesuaian akaun amanah dan penyata penyesuaian akaun deposit kuarters untuk hantar ke ANM Selangor

Unit Perolehan

Unit Perolehan Bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi berikut:-        

Menyemak dan memproses permohonan sebutharga bagi bekalan/perkhidmatan/kerja-kerja

●          Peralatan Perubatan

●          Peralatan Pejabat

●          Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

●          Perkhidmatan Pembersihan

●          Pembelian Kenderaan

Melaksanakan sebutharga dalam sistem e-Perolehan

Unit Pengurusan Aset dan Stor

Unit Pengurusan Aset dan Stor(UPAS) bertanggungajawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

 1. Unit Aset:
 • Menguruskan semua Aset Alih Kerajaan di bawah kawalan Pejabat Kesihatan Daerah Klang dengan menggunakan (SISTEM PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ) SPPA)
 1. Penerimaan
 2. Pendaftaran
 3. Penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan
 4. Penyelenggaraan
 5. Pelupusan
 6. Kehilangan dan Hapuskira
 • Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa Penyiasat.
 • Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Pejabat Kesihatan Daerah Klang.
 • Menguruskan Pelupusan aset alih kerajaan.
 • Menguruskan laporan kehilangan dan Hapus Kira.
 • Menyelaras dan menyediakan laporan :
 1. Harta Modal dan Inventori
 2. Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori
 3. Pelupusan Aset Alih kerajaan
 4. Tindakan Surcaj/Tatatertib
 • Menguruskan permohonan kelulusan mendapat hadiah atau sumbangan.
 • Menguruskan permohonan pinjaman peralatan ICT, perabot dan sebagai di Bahagian Pengurusan.
 • Menyediakan spesifikasi untuk penyewaan mesin cetak untuk buka sebut harga penyewaan.
 1. Unit Stor:

Menguruskan semua stock di bawah kawalan Pejabat Kesihatan Daerah Klang dengan menggunakan (SISTEM PENGURUSAN STOR ) SPS)

 • Menyediakan spefisikasi untuk sebut harga pembelian stok di stor utama alatulis.
 • Membuat pembelian dan penerimaan barang-barang alat tulis dan bahan-bahan cetak yang digunakan oleh unit-unit di PKD Klang, semua Klinik-klinik Kesihatan dan Klinik Desa di bawah Pentadbiran PKD Klang.
 • Merekod segala resit seperti kupon-kupon ,buku cuti sakit, buku resit 38-pin 2/86, slip ubat dan buku log pemandu ke dalam buku kew.67-pin 1/84.